1. האתר מנוהל על ידי "site-me" (להלן: "המשכירה" ו\או "החברה" ו\או "site-me" ו\או "בעלי האתר").
 2. ביצוע הזמנה באתר כמו גם השימוש שתעשה בו, על ידך או מי מטעמך, מהווים את הסכמתך לאמור בתקנון זה וויתור מטעמך על כל טענה, מכל מין ו\או סוג ביחס לאמור בו כמו גם הסכמתך לתנאי שכירת שירות משירותי החברה. קיימים מצבים בו שימוש בשירות מסוים באתר יהא כפוף להוראות ו\או כללים נוספים אשר יופיעו באתר בסמוך לשירות הרלוונטי, אך ברור כי אין בכך בכדי לגרוע מתקנון זה.
 3. אישור תקנון זה במלואו מהווה תנאי מוקדם לביצוע שכירות ו\או גלישה ו\או רכישה ו\או שימוש באתר. עצם ההתחברות לאתר מהווה הצהרה מצד הלקוח ו\או הנרשם ו\או המתעניין ו\או השוכר כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הנרשם ו\או הלקוח ו\או השוכר לבין המשכירה ולא תשמע כל טענה כנגד המשכירה בעניין זה.
 4. המשכירה הנה המפעילה של האתר ומכבדת את פרטיותו של הנרשם או הגולש או המשתמש בשירותי האתר או המשכיר. המשכירה מתחייבת לשמור על פרטיותו של הגולש באתר.
 5. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על שירותים שנרכשו לאחר השינוי. החלוקה לכותרות ולסעיפים הנה לצורכי נוחות בלבד ואין להסיק מכך כל פרשנות אחרת.
 6. כל סתירה בין תוכן האתר לשירותי החברה ו\או מוצריה ברור כי נובע מטעות ועל הגולש לפנות לחברה ולעדכן אותה בכך ולא תשמע כל טענה מצד הגולש בעניין זה כנגד החברה.
 7. טעויות סופר ו\או שגיאות דפוס אשר נפלו באתר (ככל שנפלו) אינם ניתנים לפרשנות אחרת מעבר לטעותם וככל שהטעות תובא לידיעת החברה אלו יתוקנו במהרה.
 8. במידה שתנאי מתנאי תקנון זה יקבע כבלתי אכיף ו/או חסר תוקף על-ידי ערכאה שיפוטית, ייחשב כאילו שונה תנאי זה אך ורק בהיקף הנדרש כדי שיהיה אכיף ובר תוקף. אם בכל מקרה ייחשב התנאי כחסר תוקף ו/או לא אכיף, ייחשב התנאי כאילו נמחק מתנאי תקנון זה ולא יהפוך את יתר התנאים בתקנון לחסרי תוקף או ללא אכיפים.
 9. במידה ואינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש, עליך לחדול באופן מיידי מלעשות כל שימוש באתר או להתקשר בשכירות של מוצרי החברה. תנאי שימוש אלה יחולו על כל שימוש באתר באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכד') ו/או באמצעות כל רשת תקשורת.
 10. האמור בתנאי תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 11. בכל שאלה או בירור לגבי האתר ו\או השירותים בו, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה במייל [email protected].
 12. והמשכירה הינה הבעלים של חנות אינטרנטית ו\או פלטפורמה ובה יש חנות אינטרנטיות (להלן: "המושכר"), וברצון השוכר לשכור מהמשכירה את המושכר והמשכירה מוכנה להשכיר את המושכר לשוכר בדמי שכירות חודשיים שווים ורצופים ובהתאם לתנאים הנזכרים להלן בחוזה זה והשוכר מצהיר, כי ידוע לו והוא מסכים לכך, שלא תהיינה לו זכויות כלשהן במושכר מעבר לזכויות המוקנות לו במפורש לפי הסכם זה למשך תקופת השכירות בלבד והואיל והצדדים הסכימו ביניהם על תנאי ההתקשרות, הכל – כמפורט להלן בתקנון זה;
 13. כל סיכום ו\או מסמך שנחתם ו\או הבטחה ו\או מצג שבוצעו בין הצדדים אישור תקנון זה והנוגע להסכם שכירות ו\או שירותי החברה (ולא הוכנסו לתקנון זה ואין בעניינם הסכמת החברה) בטלים, ולא תעמוד בהווה או בעתיד טענה למי מהצדדים על כך.
 14. המשכירה משכירה בזה לשוכר והשוכר שוכר בזה מהמשכירה את המושכר, כשהמושכר במצבו כפי שהוא (AS IS), בתמורה ובתנאים המפורטים להלן בחוזה זה.
 15. השוכר מאשר, כי ראה ובדק את המושכר, לרבות את מצבו התכנוני והמשפטי, את אפשרויות השימוש בו ואת העלויות הכרוכות באחזקתו, ומצא הכל ראוי לשימושו ומתאים לצרכיו ולמטרותיו, באופן שהוא מוותר בזה על כל טענה שהיא כלפי המשכירה בעניינים אלו.
 16. כל זכויות הקשורות למושכר ו\או לפלטפורמה בו נמצא המושכר ו\או לעיצוב המושכר כמו גם הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים ומידע חסוי, בכל חומר שנערך על ידי המשכירה עבור ו\או במושכר במסגרת הסכם זה עם המשכיר הנו קניינה הבלעדי והמלא של המשכירה. השוכר לא יהא רשאי להשתמש בזכויות ו/או למוכרם ו/או לשווקם ו/או להעבירם לאחרים ו/או להרשות שימוש בהם אלא בהסכמה מפורשת מראש ובכתב של המשכירה.
 17. הצדדים מסכימים מצהירים ומאשרים כי למשכירה אין כל אחריות ו\או זיקה לאחריות ו\או שייכות ו\או בעלות על התמונות בתוך האתר (מושכר) או הקשורות אליו. השוכר מאשר ומצהיר בזאת כי ישפה ויפצה ויישא בכל עלות ו\או חבות כספית ו\או פסק דין שיינתן בעניינים אלו כנגד המשכירה וזאת מיד כשיקבל התראה בכתב מהמשכירה, כמו גם בכל הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד שיפסקו כנגד המשכירה ובעלות עוה"ד של המשכירה.
 18. השוכר מצהיר ומאשר ומסכים כי המשכירה תשתמש בטרפיק ("תעבורה") של האתרים ולשוכר לא תהא כל טענה בעניין זה כנגד המשכירה.
 19. השוכר מצהיר ומאשר ומסכים לקבל דיוור ופרסומות בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) מהמשכירה וככל שיבקש לבטל זאת יודע כי עליו לבקש "הסרה" מהמשכירה בכתב.
 20. מוסכם בין הצדדים ומותנה בזה, כי המושכר ישמש את המשכיר לכל פעילות חוקית ובהתאם לדיני האינטרנט ומדינת ישראל.
 21. תקופת השכירות הנה החל ממועד חתימת הסכם זה \ אישור תקנון זה ועד לקבלת התראה בת שלושים (30) יום בכתב מטעם מי מהצדדים בקשר עם ביטול הסכם זה (להלן: "תקופת השכירות").
 22. ביטול והחזרים
  העוסקת שומרת על הזכות לבטל את שירותיה ללקוח בכל עת. החלק היחסי של כל התשלומים ששולמו מראש יוחזר ללקוח במקרה שהעוסקת תממש את זכות הביטול המוקנית לה. באם סגירת החשבון הינה בשל אי קיום סעיף מסעיפי הסכם זה, הרי שלא יבוצע כל החזר כספי מלא או חלקי ללקוח והלקוח יישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לעוסקת כתוצאה מהפרה של מדיניות העוסקת.

  לקוח יכול לבטל את חשבונו בכל עת. ההתחייבות הינה בהתאם לתקופת התשלום.  החזר יחסי לא יינתן, במקרה שהלקוח החליט לבטל את חבילתו בטרם הסתיימה התקופה בגינה שילם כפופה לחוק הגנת הצרכן הישראלי .

  בקשה לביטול מחייבת הגשתה באימייל או בכתב ובצירוף הפרטים הבאים במלואם: כתובת האתר, שם משתמש וסיסמא, ארבע ספרות אחרונות של מספר כרטיס האשראי וכן שם פרטי ושם המשפחה של המבקש. במקרה של חברה בע"מ, ישנה חובת העברת המסמך על גבי דף החברה ובצירוף חותמת החברה ואישור מורשה חתימה בחברה.

  בעצם השימוש בשירותי העוסקת, מצהיר הלקוח כי הוא מקבל שלא יתבצע החזר כספי יחסי בגין שירותים המשולמים בתשלום ארוך טווח מראש כגון שטח אחסון, כתובות – מתחמי אינטרנט (כתובות-דומיין, SSL  ושירותים נלווים כיו"ב).
 23. דמי השכירות החודשיים בגין תקופת השכירות, הנם כפי שהופיע באתר ועליהם התחייב השוכר בתוספת מע"מ לכל חודש, לפי שיעור המע"מ הידוע במועד ביצוע ההזמנה ואישור תקנון זה). דמי השכירות ישולמו למשכירה באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי שיימשכו על שם המשכירה וימסרו למשכירה במעמד חתימת הסכם זה.מוסכם על הצדדים כי תשלום דמי השכירות יכללו את המפורט להלן: עיצוב המושכר, אחסון המושכר, אך לא יכללו דומיין של המושכר (מתחדש באופן שנתי) וכו׳.
 24. מוסכם על הצדדים כי לשוכר תהא האפשרות לרכוש את המושכר בעלות שתקבע ותוסכם על הצדדים להסכם זה כמו גם בתנאים שיקבעו בעת המכירה.
 25. מוסכם על הצדדים כי איחור של עד 3 ימים בתשלום כל תשלום לא יהווה הפרה של הסכם זה אולם מעבר לשלושה (3) ימים בו לא ישולם התשלום מתחייב השוכר לשלם למשכירה סך של 250 ₪ עבור כל יום איחור בתשלום. זאת ועוד מוסכם על הצדדים כי חילול שיק ו\או אי ביצוע תשלום חודשי בהתאם להסכם זה יהווה הפרה יסודית של ההסכם ויביא לביטול ההסכם לאלתר תוך שזכויות המשכירה לגבות את התשלום שחולל או שלא בוצע נשמרות ויבוצעו בתוך שלושים (30) יום ממועד ביטול ההסכם באמצעות לשכת ההוצאה לפועל רחובות או ראשון לציון, כאשר החתימה על הסכם זה מהווה אישור בכתב לקבלת ההתראה לפני תביעה על סכום קצוב בהתאם לחוק ההוצאה לפועל.
 26. דמי השכירות המצוינים לעיל יכללו את תעודת SSL, אחסון, תחזוקה חודשית של האתר, גיבויים דו יומיים, ניטור ואבטחה. באתרי חנות דמי השכירות יכללו בנוסף אפשרויות להתממשקות סליקה ו CRM .
 27. במקרה בו יחול שינוי בשיעור המע"מ, ישולמו דמי השכירות החל ממועד השינוי, בהתאם לשיעור המע"מ החדש.
 28. מובהר, כי הפרשי ההצמדה כאמור מהווים חלק בלתי נפרד מדמי השכירות, ואי תשלומם ייחשב לאי תשלום דמי השכירות, לכל דבר ועניין.
 29. המשכירה רשאית להעביר את זכויותיה לגבי המושכר לאחר, בכפוף לזכויות השוכר לפי הסכם זה. היה והמשכירה תמכור את זכויותיה במושכר לצד ג', מתחייב השוכר למלא את התחייבויותיו על פי הסכם זה כלפי אותו צד ג'.
 30. לבתי משפט השלום ברחובות ו\או לבית המשפט השלום בראשון לציון ו\או לבית משפט המחוזי לוד תהא הסמכות הייחודית לדון בכל תובענה ו/או הליך משפטי אחר הקשורים לתקנון זה ולחברה בפרט.
דילוג לתוכן